Boende

Här finns information om allt från cykelparkering till policy för andrahandsuthyrning.

Ytterdörrarna

Vänligen se alltid till att ytterdörrarna går igen och låses ordentligt. Både när ni går ut och in. Ser ni någon obehörig i huset be dem snällt att gå ut.

Tvättstugan

Tvättstugan bokas här. Lämna tvättstugan i det skick som du önskar hitta den nästa gång du behöver tvätta. Alltså välstädad.

Grillen och uteplatsen

Grillen behöver inte bokas utan det är ”först till kvarn” som gäller. Respektera att det bor folk på bottenvåningarna runtom gården – speciellt vid sena timmar.

Cykelförråd

Parkera gärna cyklar som används i cykelförrådet på gården, de som inte används förvaras i egna källarförrådet.

Sopsortering

Alla hushållssopor och annat avfall slängs i sitt respektive kärl. Ställ inte soppåsar på marken eftersom det drar till sig råttor och blir allmänt ofräscht. Vänligen försök hålla det rent och snyggt i portalen. Många i huset använder den in- och utgången dagligen. Inga hushållssopor får lämnas i trapphuset. Föreningen har inget grovsoprum utan hänvisar till stadens återvinningscentraler, eller privat beställning av hämtning av någon av Stockholms Stad godkända entreprenörer. (Tjänsten Tipptapp får inte längre hämta hushållsavfall eller grovsopor).

Papperspåsar för matavfall finns i tvättstugan och i styrelserummet.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Det är viktigt att du visar hänsyn hela dygnet, det finns de som har skifttjänst och kan behöva sova på dagarna, andra kan behöva ro dagtid för att de är sjuka. Tänk på att även innergården är väldigt lyhörd, dessa ordningsregler gäller även om du stör på innergården eller på din balkong/uteplats.

Ska du ha fest så informera dina grannar innan att det kan finnas risk för störning genom t.ex. en lapp i trapphuset. Undvik helt störande aktiviteter på sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Störande aktiviteter kan vara att borra i väggar, spika eller ha musik på för hög ljudvolym. Ideligen skällande hundar är ett annat exempel.

Du är ansvarig även för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar, t.ex. andrahandshyrare. Ansvaret gäller också i allmänna utrymmen och runt husen och på gården.

Om du blir störd, så tala i första hand med din störande granne. Det bästa är om man kan lösa problemet grannar emellan. Fungerar det inte så kan du kontakta styrelsen. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen och även hur du blev störd. Vid enstaka företeelser behöver ej styrelsen kontaktas men om du upplever att du blir störd vid upprepade tillfällen så kan en kontakt med styrelsen hjälpa till att reda ut problemet. Vid störning som upprepade fall bryter mot våra ordningsregler så kan styrelsen ge den störande en tillsägelse. I allvarligare och upprepade fall kan uppsägning av lägenheten komma ifråga.

Mer information om vad som räknas som en störning: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/storningar. Vid problem med störningar kontakta styrelsen: styrelsen@brf-davidbagare.se

Andrahandsuthyrning

Policy för andrahandsuthyrning:

  1. Förfrågan till styrelsen från medlem om att hyra ut i andra hand. Denna förfrågan ska innehålla relevanta uppgifter om de tilltänkta hyresgästerna samt tid för uthyrning. Relevanta uppgifter om hyresgäster är: namn, personnummer, sysselsättning och
    kreditupplysning samt referens, t ex från tidigare hyresvärd. Till detta ska även andra relevanta dokument bifogas, t ex kopia på kontrakt mellan medlemmen och hyresgästen, om sådant upprättats.
  2. Förfrågan ska inlämnas till styrelsen i två exemplar.
  3. Styrelsen kontaktar referenser och ett beslut om andrahandsuthyrningen godkänns tas på närmast kommande styrelsemöte.
  4. Om uthyrningen godkänns undertecknar styrelsen den förfrågan som inkommit från medlemmen som bekräftelse på detta.
  5. Dokumentationen sparas av styrelsen

Renoveringar

Policy vid renoveringar/väsentliga förändringar i din bostadsrätt:

Ombyggnad som innebär väsentliga ändringar i Din lägenhet kräver tillstånd från styrelsen.
Som väsentlig ändring räknas bl a alltid förändring som kräver bygglov eller innebär
ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme, ingrepp i fastighetens bärande konstruktion
eller annat större ingrepp som endast svårligen kan återställas.
En förändring får aldrig innebära bestående olägenheter för föreningen eller annan medlem.

För att styrelsen ska kunna godkänna din begäran gäller följande:

  1. Du ska lämna en skriftlig beskrivning av den planerade ombyggnationen. I beskrivningen skall framgå om ombyggnationen avser ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Beskrivningen skall också innehålla en tidsplan.
  2. Du ska lämna en ritning av ombyggnationen.
  3. Du skall lämna namn och organisationsnummer för ansvarig byggfirma, inklusive försäkringar.

För godkännande krävs bland annat vidare att:
Du accepterar att stå för de kostnader för åtgärder av eventuella skador i huset, t.ex.
i hiss och trappuppgång, som uppstår i samband med ombyggnationen.
Du ska tillse att alla arbeten genomförs på ett sätt som innebär minsta möjliga störande ljud.
Du accepterar att störande arbeten endast får utföras vardagar mellan kl 07.00 – 20.00 och lördagar kl 10.00 – 16.00.
Du accepterar att störande arbeten inte får utföras under söndagar och helgdagar.
Du accepterar att själv frakta bort allt avfall från arbetena.
Du accepterar att byggavfall inte får ställas på våningsplanen och avfall som förvaras på gården skall bortforslas löpande.
Du accepterar att betala för en extra trapphusstädning i veckan under den tid renoveringen pågår, samt en extra slutstädning efter att renoveringen är avslutad.
Oaktat ovantående kan styrelsen göra bedömningen att frågan om godkännande av renoveringen bör hänskjutas till stämman.

Stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen David Bagare